श्लोक

।। अथ मङ्गलम् ।।

वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।।

महायोगपीठे तटे भीमरथ्याः वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः।
समागत्य तीष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्।।

नमामि शारदां देवीं वीणापुस्तकधारिणीं।
विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्नास्तु च सा सदा।।

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगरवे नमः।।

Leave a Reply