ऋग्वेद

  • ऋग्वेद,  वेद

    वरुणसूक्त 1.25

    ऋग्वेद। मंडल – १। सूक्त – २५॥ ऋग्वेद 1.25 वरुणसूक्त की जानकारी देवता – वरुण ऋषि – शुनःशेप आजीगर्ति छन्द – गायत्री स्वर – षड्ज वरुणसूक्त के मन्त्र यच्चि॒द्धि ते॒ विशो॑ यथा॒ प्र दे॑व वरुण व्र॒तम्। मि॒नी॒मसि॒ द्यवि॑द्यवि॥१॥ मा नो॑…

  • ऋग्वेद,  वेद

    अग्निसूक्त

    अग्निसूक्त की जानकारी – ऋषि – मधुच्छन्दा देवता – अग्निः छन्दः – गायत्री सूक्त संख्या – १ वेद – ऋग्वेद अग्निसूक्त के मन्त्र अ॒ग्निमी॑ळे पु॒रोहि॑तं य॒ज्ञस्य॑ दे॒वमृ॒त्विज॑म्। होता॑रं रत्न॒धात॑मम्॥1॥ अ॒ग्निः पूर्वे॑भि॒र्ऋषि॑भि॒रीड्यो॒ नूत॑नैरु॒त। स दे॒वाँ एह व॑क्षति॥2॥ अ॒ग्निना॑ र॒यिम॑श्नव॒त्पोष॑मे॒व दि॒वेदि॑वे। य॒शसं॑…